Головна | Мій профіль | Вихід | RSS | Реєстрація | ВхідСубота, 26.05.2018, 18:46Меню сайту
Наше опитування
Оцініть школу Ліцей
Всього відповідей: 1611
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Дай руку, першокласнику

Зразок заяви

 

 

 

Директору НВК №1

Можейко Г.О.

Кравчук Людмили Валентинівни,

що проживає за адресою

Проспект  Миру 37/12

тел. 5-38-48

моб. тел. 097-56-23-111

 

 

 

 

З  А  Я  В  А

 

Прошу зарахувати мого сина Кравчука Сергія Миколайовича    26.05.2005 року народження до 1 класу Вашого закладу.

 

Дата                                                                  Підпис

 

 

 

Перелік документів

необхідних для вступу для навчання

в 1 класі:

 

-         заява на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу;

-          копія свідоцтва про народження дитини;

-          медична картка встановленого зразка.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 204 від 07 квітня 2005 року

Про прийом дітей до 1 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

 

На виконання п. 2 ст. 18, п. 1 ст. 20 Закону України "Про загальну середню освіту" з метою забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому дітей до 1 класу,

наказую:

1. До 1 класу загальноосвітнього навчального закладу зараховувати дітей, як правило, з 6 років.

2. Прийом дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу (крім спеціалізованого) здійснювати на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування.

3. Для зарахування дитини до 1 класу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву на ім'я директора загальноосвітнього навчального закладу, копію свідоцтва про народження дитини та медичну картку встановленого зразка.

4. Не допускається збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема довідок з місця роботи, проживання, про заробітну плату батьків, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до систематичного навчання в школі.

5. При прийомі дитини до 1 класу є неприпустимими проведення тестувань, співбесід, екзаменів тощо з перевірки її знань щодо засвоєння навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу.

6. Прийом дітей до 1 класу спеціалізованого навчального закладу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 р. за № 547/7868).

7. Наказ про зарахування дитини до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу видає директор на основі поданих документів, як правило, до початку навчального року.

8. Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформляється особова справа.

9. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів" від 06.05.2001 року № 365.

10. Опублікувати цей наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

11. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести наказ до відома місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних закладів і забезпечити виконання його вимог.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев'юка В.О.

Міністр       С.М. Ніколаєнко

Зміни у новій редакції

Державного стандарту початкової освіти

 

Нова редакція Державного стандарту початкової за­гальної освіти орієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра. Зміст стандарту максимально розвантажений, логічно вибудуваний, доступний для авторів навчальних програм, педагогічних працівників, учителів початкових класів, методистів, наукових працівників.

Так, позитивними змінами у новій редакції зазна­ченого документа є:

       забезпечення наступності змісту дошкільної й початкової загальної освіти;

        особистісно орієнтований підхід до навчально- виховного процесу в початкових класах;

       розроблення єдиного змісту стандарту для всіх мов навчання;

       використання здоров'язбережувальних технологій:

       екологічна спрямованість освіти;

       на предмети галузі «Мови і літератури» у 1-му класі відведено 8 годин, де 1 година — обов'язкове вивчення іноземної мови;

       посилено природничу складову стандарту, зо­крема введено нову освітню галузь — «Природознав­ство», також Базовим навчальним планом передбачено виділення на вивчення предмета «Природознавство» у 1—4-х класах по 2 години щотижня;

       введено освітню галузь «Суспільствознавство» через викладання у 3—4-х класах курсу «Я у світі» (по 1 годині на тиждень);

       передбачено впровадження інформаційно-ко- мунікаційних технологій в освітній процес початкових класів; так, в освітній галузі «Технології» виокремле­но змістову лінію «Ознайомлення з інформаційно- комунікаційними технологіями», тому Базовим навчальним планом у 2—4-х класах передбачено по 2 години щотижня на викладання предметів «Трудове навчання» і «Сходинки до інформатики»;

       на варіативну складову відведено в 1—4-х класах по 2 години;

       сумарне навантаження навчальних годин ін­варіантної й варіативної складових у 1-му класі складає 23 години, у 2-му — 25 годин, у 3-му, 4-му класах — 26 годин.

Зауважимо, що впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти розпочнеться з 1 вересня 2012 року і здійснюватиметься поступово аж до 2015 року. Тому зараз гостро стоїть питання підготовки вчителя початкових класів до формування ключових і предметних компетентностей молодшого школяра у процесі реалізації нових на­вчальних програм.

Одним зі шляхів оновлення змісту освіти й узго­дження його із сучасними потребами, інтеграцією до європейського та світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження.

Навчальні програми — це передусім системні до­кументи, які визначають цілі та завдання кожного предмета, його зміст, основні види і результати на­вчальної діяльності, форми контролю й оцінювання результатів навчання. Отже, результати навчальної діяльності школярів значною мірою залежать від якості навчальних програм, особливо коли йдеться про по­чаткову школу.

Позитивною ознакою нових навчальних програм є те, що в них задекларовано засади компетентнісного підходу до формування змісту й організації навчального процесу. Так, у програмі з української мови для шкіл з українською мовою навчання, крім мовної та мовлен­нєвої змістових ліній, розподіл змісту здійснюється за двома новими змістовими лініями — соціокультурною та діяльнісною. При цьому діяльнісна змістова лінія спрямована на формування у молодших школярів уміння вчитися, організовувати свою працю для до­сягнення результату, виконувати розумові операції та практичні дії, умінь і навичок самоконтролю та самооцінювання.

Навчальна програма з літературного читання, яка буде реалізовуватися через викладання предмета з новою назвою «Літературне читання», спрямована на формування читацької компетентності молодших школярів — базової складової комунікативної й пізнавальної компетентностей. Програмою передба­чено ознайомлення учнів із дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

У навчальній програмі з математики ознак особисто орієнтованого навчання, спрямованого на особистісні досягнення учнів, набув розділ програми «Державні вимоги до навчальних досягнень школярів». Новою програмою з математики в 1-му класі передбачено вивчення нумерації в межах 100, формування обчис­лювальних навичок учнів буде здійснюватися через ознайомлення з поняттям «множина».

У навчальній програмі з основ здоров'я з метою фор­мування здоров'язбережувальної компетентності зміст і вимоги до навчальних досягнень учнів побудовано на діяльнісній та ціннісній основі. Зміст навчаль­ного матеріалу наскрізних тем «Соціальна складова здоров'я» та «Психічна і духовна складова здоров'я» доповнено актуальними темами, спрямованими на спонукання учнів до самостійного прийняття рішень, а практичні роботи орієнтовані на моделювання поведінки учнів.

Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів з фізкультури буде відбуватися вербально.

 Важливою запорукою якісного навчання учнів початкової школи, особливо першокласників, є створення відповідних умов навчання і перебування школярів. У 2010/11 н. р. за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з метою вдо­сконалення організації навчально-виховного процесу в 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів були проведені перші Всеукраїнські інтернет-збори батьків першокласників.


 

 

 

Перелік підручників для учнів

1-го класу

 

1.                Захарійчук М.Д.,

Науменко В.О. Буквар: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Грамота, 2012. – 176с.

2.                Богданович М.В.

Математика. Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів /М.В. Богданович, Г.П. Лишенко. – К.: Генеза, 2012. – 160с. : іл.

3.                Гнатюк О.В.

Основи здоров’я: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-й клас /О.В. Гнатюк. – К.: Генеза, 2012. – 112с.

4.                Тименко В.П.

Трудове навчання: підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Тименко В.П., Веремійчук І.М. – К.: - Генеза, 2012. – 112с. : іл.

5.                Аристова Л.С.

Музичне мистецтво: підручник для 1кл. /А.С. Аристова, В.В. Сергієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 128с.: іл.


Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Горбатюка,61,
тел./ф.:8(03840) 4-07-78,

e-mail:nvk1sh_licey@i.ua

Партнери
Комп'ютерні науки
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія
Пошук
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтів - uCoz